တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ရက္ေတြဟာ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရက္ေတြပါပဲလို႔ဆိုလာတဲ့လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး

တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ရက္ေတြဟာ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရက္ေတြပါပဲလို႔ဆိုလာတဲ့လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုပုန္ကန္ၿပီး အာဏာကိုအဓမၼသိမ္းယူထားတဲ့ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာျပည္က အက်ပ္အတည္းဟာ “အျပစ္က်ဴးလြန္ၿပီး အေရးယူျခင္းမခံရတဲ့စနစ္က ေမြးဖြားေပးလိုက္တာ”ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး အယ္နာရွစ္က ေကာင္စီရဲ႕အထူးအစည္းအေဝးမွာ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀စလုံးမွာ ယခင့္ယခင္က ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးေတြနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ဒီေကာင္စီကို တင္ျပခဲ့တာေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြေအာက္မွာ ဆိုးဝါးတဲ့ရာဇဝတ္မႈေတြအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့တာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လက္ေတြ႕က်က် အေရးယူတုန႔္ျပန္ဖို႔မလုပ္ခဲ့လို႔ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတာပါ”လို႔ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးက ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမဆန္တဲ့စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို အၫြန႔္တုံးေစတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈေတြကိုလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က သတိေပးထားခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံးကို ဖယ္ရွားပစ္ကိုပစ္ရပါမယ္။ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ရာႏႈန္းျပည့္ျပန္ေရာက္တဲ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈကိုလုပ္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္”

Source Kamayut Media

About the author

Aone

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *